ความคุ้มครองของประกันรถยนต์

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์

1.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
บริษัทประกันภัยรถยนต์จะเข้ารับผิดชอบต่อค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งถ้าหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก โดยผู้เอาประกันจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย สามารถแบ่งความคุ้มครองในส่วนนี้ออกเป็น
– ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและอนามัย ซึ่งให้ความคุ้มครองและความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยที่บุคคลภายนอกจะได้รับความคุ้มครอง รวมไปถึงบุคคลที่อยู่ ภายนอกรถยนต์คันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่โดยสารอยู่ในหรือกำลังขึ้น รวมทั้งกำลังลงจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะจำนวนเงินค่าเสียหายในส่วนที่เกินกว่าจำนวนสูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ พ.ร.บ. ยกเว้นกรณี ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยรถยนต์ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา บุตร รวมไปถึงลูกจ้างในขณะปฏิบัติงานของผู้ขับขี่
– ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แท้จริง แต่จะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย ยกเว้น ในกรณีทรัพย์สินของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรของผู้ขับขี่

2.ความรับผิดชอบต่อรถยนต์เสียหาย สูญหายและไฟไหม้
ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ โดยบริษัทประกันภัยจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในระยะเวลาเอาประกันภัย รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ซึ่งเงื่อนไขของผู้เอาประกันภัยรถยนต์จะเข้าร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจำนวนจริงที่ระบุในกรมธรรม์ สำหรับกรณีที่รถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงการสูญหายทั้งคัน สูญหายบางส่วนหรือการสูญหายจากการลักทรัพย์ของลูกจ้างหรือบุคคลใดเป็นผู้ลักทรัพย์ โดยการเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นการไหม้ด้วยตัวของเครื่องยนต์เองหรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นก็ตาม

3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายหรืออนุสัญญา
การให้ความคุ้มครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ซึ่งถ้าหากความบาดเจ็บที่ได้รับนั้นทำให้บุคคลนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว ซึ่งบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของบุคคลที่อยู่ในรถยนต์คันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บเป็นผลให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าโรงพยาบาล ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ และในส่วนของกรณีที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย นำรถยนต์คันเอาประกันภัยรถยนต์ไปใช้และเกิดอุบัติเหตุ